PORTY
PORTY
PORTY
PORTY
PORTY
PORTY

PORTY

Κανονική τιμή €25,00
/

Όσο εύχρηστο κι αν γίνεται

Ο σχεδιασμός σε σχήμα στυλό κάνει την μπαταρία M3 βολική για προσωπική μεταφορά. Το περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο με διαφορετικά χρώματα και λογότυπα. Η λειτουργία εισπνοής, η βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας που προσαρμόζεται μόνος του και ο σχεδιασμός χωρίς κουμπιά καθιστούν το M3 φιλικό σε όλες τις ομάδες χρηστών

Μέσα από πολυάριθμες δοκιμές, οι μηχανικοί μας πέτυχαν τελικά την τέλεια ισορροπία μεταξύ υψηλής απόδοσης και συμπαγούς σχεδίασης. Ενώ ο υψηλός ρυθμός εκφόρτισης παρέχει μια γενναιόδωρη ποσότητα ατμού, το μέγεθος του φορητού υπολογιστή εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διακριτικότητα

Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις κασέτες στον ιστότοπό μας και με τις τυπικές κασέτες 510 συνοδεύεται από το φορτιστή.

How Long Does It Last?

The longevity of the CB9 Vape is impressive. Each device is engineered to deliver approximately 500 puffs, depending on the size of each inhale. This robust capacity makes the CB9 Vape a long-lasting choice for regular users. In terms of equivalency, one CB9 Vape is roughly equivalent to 10-12 grams of regular weed. This calculation is based on the efficiency of vaporization and the potency of the CB9 formulation, offering a convenient and potent alternative to traditional methods.

Strains

Lemon Haze is a sativa marijuana strain that smells and tastes like fresh peeled lemon slices. Lemon Haze is made by crossing Lemon Skunk with Silver Haze. Its buds appear to be green and yellow with amber hairs on the trichomes, giving it the yellow tint. 

Strawberry Diesel is a cross between NYC Diesel and Strawberry Cough is a true hybrid. Providing consumers with a well-balanced experience, relaxes their muscles while creating an energizing, clear-headed sensation. If you’re looking for help with insomnia and would like to get things done, Strawberry Diesel may be your perfect match. Great for both daytime and nighttime use, this strain is incredibly versatile. Novice consumers should be cautious with it, however, as it is fast-acting and intense.  Taking after both of its parents, this strain also features a fruity scent while providing a thick, diesel-like taste.

Blueberry, also known as "Berry Blue," is an indica marijuana strain made by crossing Purple Thai with Thai. A true A-List cannabis strain, Blueberry’s legendary status soared to new heights after claiming the High Times’ Cannabis Cup 2000 for Best indica. The long history of the strain goes back to the late 1970s when American breeder DJ Short was working with a variety of exotic landrace strains. However, throughout the decades of Blueberry’s cultivation, the genetics have been passed around, due in large part to DJ Short working with multiple seed banks and breeders. The sweet flavors of fresh blueberries combine with relaxing effects to produce a long-lasting sense of euphoria. Many consumers utilize the effects of Blueberry to help contend with pain and stress, while connoisseurs and growers admire the strain for its colorful hues and great flavor.

Does It Have Psychoactive Effects?

Yes, the CB9 Vape is designed with the same psychoactive effects commonly associated with THC. Users can expect a similar sensory enhancement and euphoria, providing a deeply relaxing and enjoyable experience. The formulation used in CB9 Vape pods is carefully crafted to ensure a consistent and satisfying psychoactive effect, making it an ideal choice for those seeking the benefits and experiences akin to THC.

What is CB9?

CB9 is a revolutionary plant-derived cannabinoid, akin to THC in its psychoactive effects. Sourced directly from nature, this compound offers an authentic, THC-like experience with the added benefit of being naturally occurring. CB9 provides users with a familiar yet distinctly pure and refined sensation, setting a new standard in cannabinoid enjoyment.

 

THC vs CB9

In the dynamic world of cannabinoid legality, CB9 emerges as a legal alternative to THC. Its absence of a distinctive odor is a major advantage over traditional cannabis products, appealing to those who desire the benefits of cannabinoids without the recognizable smell of weed. CB9 also brings unique benefits including a smoother experience and suitability for diverse lifestyles.

What is Inside?

Weedorizers contain a meticulously crafted blend of cannabinoids:

  • CB9: The main ingredient, delivering the primary psychoactive impact.
  • CBN: This cannabinoid adds calming properties to the mix.
  • 7% Terpenes: These natural essences enhance the flavor and aroma, enriching the overall experience.

Why Choose Us?

Our dedication to quality is paramount. Each Weedorizers batch undergoes strict testing for purity and potency, ensuring a safe and consistent product. We prioritize transparency and responsibility, making sure our vapes meet the highest industry standards. Choosing Weedorizers means opting for a trustworthy and premium vaping experience.

Precautions

Responsibility is key when enjoying Weedorizers. Keep away from children and pets, and consult with healthcare professionals if you have health concerns or are on other medications. Always abide by local laws regarding cannabinoid use, consume in moderation, and avoid operating machinery or vehicles when under the influence.

What is Blinker challenge?

Bliknker is when light at the back of the vape starts Blinking. To complete this challenge you need to do only one Blinker, which can be extremely difficult, because of thick smoke that is produced by vape.The difficulty of Blinker also depends on vape quality and the ingredients of vape. The hardest ones are those that are as potent as it gets 90%+ and have low resistence and high voltage to produce a lot of smoke.

If you really want to test yourself and find your limit try that one. You will be amazed at what filings can you experience after only one hit.

 

Penjamin